heading
07
Okt
Kurs: Det relevante museet - bevaring, dokumentasjon og formidling
Rica hotell Nidelven, Trondheim

Kompetanseutvikling og nettverksbygging


Fristen for påmelding har gått ut. Oppdateringer av program og mer informasjon finner du nå på http://relevantmuseum.wordpress.com/


Museenes rolle i samfunnet har endret seg mye de siste tiårene, og det stilles nye krav til ansattes kompetanse på stadig flere områder. Mangfold, dialog og tilgjengelighet til samlingene er viktige stikkord for denne endringen, og samtidig skal formidling, forvaltning og forskning profesjonaliseres. Det er et følt behov blant ansatte i museumssektoren for ny kunnskap om praktiske museumsoppgaver, i lys av de endringer som har foregått. Som et ledd i utviklingen av et kompetansehevingsprogram ble det høsten 2012 avviklet et kurs i samlingsforvaltning, med over 60 deltakere. Nå viderefører vi programmet med en ny pilot som skal dekke kompetansebehovet i flere av funksjonsområdene. Samtidig settes fokus på behovet for å se museenes faglige arbeid i et helhetlig perspektiv, for en felles forståelse av sammenhengen mellom de fire f'er; forvaltning, forskning, formidling, fornying. Det er en unik mulighet til å videreutvikle kompetanse og bygge nettverk med museumskollegaer fra hele landet.
Påmeldingsfrist: 15. september 2013

Program
Kurset er ment som en basispakke for generell kompetanseheving med tre praktiske delmoduler for spesialisering innen dokumentasjon, bevaring og formidling. Dette er emner som i dag anses for å være utilfredsstillende dekket. I tillegg vil det legges vekt på en felles modul som går på tvers av praksisområdene og som gir grunnlag for en felles, tverrfaglig museumspraksis. Formidlingsmodulen vil blant annet ha fokus på læring, museet som opplevelsesarena, målgrupper, metoder for å kombinere tradisjonell og digital formidling. Bevaringsmodulen vil belyse de viktigste utfordringene og mulige tiltak for å bedre samlingenes tilstand, både innen det enkelte museet og i samarbeid med andre aktører. Modulen om dokumentasjon vil handle om systemer og grunnleggende tenkning, dokumentasjon til ulik bruk; mangfold og tilgjengelighet. Alle modulene kobler praksis til museenes relevans i nåtid og framtid.

Vi legger opp til en variert undervisning med en blanding av forelesninger, presentasjoner og praktiske workshops. Forelesere og kursledere er både nasjonale og internasjonale fagpersoner. Kurset krever aktiv deltakelse.


Målgruppe
Kompetansehevingsprogrammet skal kunne være til nytte for de fleste som jobber i museumssektoren, og er ikke primært ment som en opplæring for nyansatte uten museumserfaring. Tanken er å bidra til reell endring av praksis i museene. Deltakerne bør derfor være i stand til å iverksette nye prosedyrer og praksiser i dialog med ledelse og kolleger i de enkelte museene. Vi ønsker derfor at det skal være 2-3 deltakere fra hvert konsoliderte museum, og at disse deltar på ulike fagmoduler.


Kurset arrangeres av MiST i samarbeid med Norsk kulturråd, Norsk Folkemuseum, Nasjonalmuseet og Norges Museumsforbund.

Kontakt: hanna.mellemsether@mist.museum.no
Start: 07.10.2013 kl. 11:00
Slutt:11.10.2013 kl. 14:00
Påmeldingsfrist:15.09.2013
Sted: Rica hotell Nidelven, Trondheim
Pris:3000
Arrangør: Museene i Sør-Trøndelag
Kontakt: Hanna Mellemsether
Forskningskoordinator
hanna.mellemsether@mist.museum.no
eventWeb 3.0